Historia

Parafia Leszno jeszcze do 1977 r. nosiła nazwę Poździacz. Pierwsze wzmianki o  istnieniu Poździacza pochodzą z 1589 r. Miejscowość ta miała za zadanie dostarczać m.in. zboże, mleko i inne płody rolne dla miasta Przemyśla. Parafia istnieje tu od XVI w. Pop cerkwi św. Bazylego w Poździaczu wymieniany jest w dekrecie sądu trybunalskiego w Lublinie z 1614 r. Znaczną większość ludności Poździacza stanowili Ukraińcy, których w liczbie 677 osób wysiedlono podczas Akcji „Wisła” w kwietniu i maju 1947. Część z nich wróciła po 1956 r.

Obecną nazwę miejscowość nosi od 1977 r., kiedy to zarządzeniem ministra administracji zmieniono nazwy 120 miejscowości w Polsce południowo-wschodniej. Wśród nich znalazł się Poździacz, który otrzymał nazwę Leszno. Stare nazwy przywrócono w 1981 wszystkim miejscowościom z wyjątkiem Poździacza, który na życzenie mieszkańców pozostał Lesznem.

Na terenie parafii Leszno znajdują się aktualnie dwie świątynie katolickie: zabytkowa Cerkiew św. Bazylego Wielkiego zbudowana w 1737 r., a następnie  przekształcona w 1971 i 1989 i przystosowana na potrzeby katolików obrządku rzymskiego. Główną część stanowi nawa, przy niej podwyższone prezbiterium i babiniec. Nawa jest w dolnej części czworoboczna, w górnej ośmioboczna, z cebulastym, ośmiobocznym hełmem. Oryginalny ikonostas został przeniesiony do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i umieszczony w cerkwi z Grąziowej. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. dokonano renowacji świątyni, zastępując gontowe pokrycie dachu blachą miedzianą. Od 1957 użytkowana jest ona jako kościół rzymskokatolicki.

Oprócz tejże świątyni w obrębie parafii znajduje się kościół filialny w Nakle pw. Wniebowstąpienia Pańskiego oraz cerkiew pw. Trójcy Świętej należąca do grekokatolików. Świątynia w Nakle wybudowana została staraniem mieszkańców Nakła w latach 80-tych ubiegłego wieku. Poświęcenia dokonał  J.E. ks. Bp Ignacy Tokarczuk Ordynariusz Przemyski w dniu 6 września 1987 r.

Obecnie teren parafii Leszno stanowią następujące miejscowości: Leszno, Nakło, Starzawa Wieś, Starzawa Rolna oraz Starzawa Rybna. W parafii mieszka 1231 katolików obrządku rzymskiego.

Galeria zdjęć

Nowsza Starsza